Adatvédelmi tájékoztató – gyermek

Adatvédelmi tájékoztató

az EU 2016/679 rendelete alapján

Nevelési adatok kezelése

Az adatkezelő

megnevezése:                Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

székhelye:                     2083 Solymár, Mátyás király utca 19.

OM azonosító:              200641

weboldala:                    www.lustigezwerge.hu

képviselője:                   Drevenáné Schokátz Ágnes intézményvezető

 1. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait.

Kezelt adatok

A kezelt személyes adatok felsorolását, az adatkezelés célját, jogalapját és időtartamát részletesen az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. sz. Melléklete tartalmazza, melyet elolvashat elektronikusan az óvoda honlapján (www.lustigezwerge.hu) vagy kinyomtatva az ügyfélfogadásra kijelölt irodákban és a faliújságon.

Adatfeldolgozók

A folyamatban a következő adatfeldolgozók vesznek részt:

Hungast Vital Kft. – étkeztetés

1078 Budapest, István u. 2.

+36 30 228 3956

5011@hungast.hu

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

2083 Solymár, Templom tér 8/b

+36 30 474 3802

ezustkor@solymar.hu

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézmény

2085, Pilisvörösvár, Rákóczi utca 8.

+36 30 4323729, +36 30 4323789

pmpsz.pilisvorosvar@gmail.com

NLG-System Bt – tárhely szolgáltató

2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

+36 27 502 450

info@nlgsys.net

Adatvédelmi tisztviselő

A rendeletnek megfelelően az intézmény adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

neve:                      Wancsakovszky Norbert

székhelye:              4031 Debrecen, Derék u. 85.

e-mail címe:            norbert@wancsakovszky.hu

telefonszáma:         +36 70 4339432

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi előírás, hozzájárulás, illetve jogos érdek. A jogos érdekből kezelt adatokat abból a célból kezeli az intézmény, hogy a gyermeket csak az arra jogosult személy vehesse át. A jogos érdekből kezelt adatokra adatvédelmi hatástanulmányt szükséges készíteni, hogy az állampolgárok személyiségi jogai semmiképpen se sérülhessenek az adatkezelések következményeként. A hozzájáruláson alapuló adatkezelések körébe a gyermek hangja és képmása tartozik, melyeket a rendezvényeken rögzít az intézmény a szülők számára. Az esetleges vallási hovatartozás szintén hozzájáruláson alapul, amennyiben a szülők speciális étrendet kívánnak rendelni gyermeküknek.

Személyes adatok címzettjei

Az adatokat – a jogszabályokban előírt, hatósági és statisztikai adatszolgáltatás kivételével az intézmény harmadik félnek nem adja át.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályok által előírt adatkezelések iratmegőrzési idejét jogszabály (78/2012. (XII. 28.) BM rendelet) írja elő. A jogos érdekből és a hozzájáruláson alapuló kezelt adatok az utolsó felhasználást követő egy évig kerülnek tárolásra.

A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok az intézmény elektronikus rendszereiben, valamint papíralapon vannak tárolva.

Az elektronikus adatokhoz csak a jogosultsággal rendelkező munkatársak férnek hozzá, a papíralapú iratok zárt irodákban, illetve a zárt irattárakban kerülnek elhelyezésre.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

 • Előre egyeztetett időpontban személyesen felveszi a kapcsolatot az intézmény adatvédelmi tisztviselőjével (Wancsakovszky Norberttel) a következő címek egyikén: 4031 Debrecen, Derék u. 85. vagy 2083 Solymár, Mátyás király utca 19.
 • E-mailt küld az intézmény adatvédelmi tisztviselője részére a norbert@wancsakovszky.hu vagy a postmaster@lustigezwerge.t-online.hu e-mail címre;
 • Telefonon felveszi a kapcsolatot az intézmény adatvédelmi tisztviselőjével a +36 70 433 9432 telefonszámon (csak hívás);

Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet az intézménytől arra vonatkozóan, hogy az kezeli-e a személyes adatait. Ha az intézmény kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

 • az adatkezelés célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a kezelt személyes adatok;
 • címzettek vagy jövőbeli címzettjei;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az időtartam meghatározásának szempontjai;

Az intézmény által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy további személyek adatai nem szerepelhetnek a kiadott másolaton.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az intézménytől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

Az intézmény az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. A személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés…

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az intézményre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az intézményre ruházott köznevelési jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést),
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben az intézmény indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha…

 • az intézménynek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • az intézmény jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Korlátozásához való jog

Ön kérheti az intézményt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az intézmény a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha…

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes,
 • Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az intézménynek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Az intézmény az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

Panaszkezelés

Amennyiben jogsértést észlelt az intézménynél a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon:

Wancsakovszky Norbert adatvédelmi tisztviselő

E-mail cím:        norbert@wancsakovszky.hu

Telefon:             +36 70 4339432 (csak hívás)

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz is az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:           1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                      +36 (1) 391-1400

Fax:                             +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                 ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Leave Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük