Gyermekátvételi nyilatkozat

A szülő (gondviselő) nyilatkozik, hogy gyermeke, _________________________________ átvételére kizárólag az alábbiakban felsorolt személyek jogosultak:

 

 

Név: _________________________________________

 

Lakcím: _______________________________________

 

Személyi ig.sz.: ______________________________

 

Az átvételre jogosultság kezdete: _______________________________

 

Az átvételre jogosultság megszűnésének időpontja: ______________________________

 

Kijelentem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem és az adatkezeléshez hozzájárulásomat adom.

 

A nyilatkozattevő aláírása: ____________________________________

 

 

Név: _________________________________________

 

Lakcím: _______________________________________

 

Személyi ig.sz.: ______________________________

 

Az átvételre jogosultság kezdete: _______________________________

 

Az átvételre jogosultság megszűnésének időpontja: ______________________________

 

Kijelentem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem és az adatkezeléshez hozzájárulásomat adom.

 

A nyilatkozattevő aláírása: ____________________________________

 

 

Név: _________________________________________

 

Lakcím: _______________________________________

 

Személyi ig.sz.: ______________________________

 

Az átvételre jogosultság kezdete: _______________________________

 

Az átvételre jogosultság megszűnésének időpontja: ______________________________

 

Kijelentem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem és az adatkezeléshez hozzájárulásomat adom.

 

A nyilatkozattevő aláírása: ____________________________________

Adatvédelmi tájékoztató – gyermek

Adatvédelmi tájékoztató

az EU 2016/679 rendelete alapján

Nevelési adatok kezelése

Az adatkezelő

megnevezése:                Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

székhelye:                     2083 Solymár, Mátyás király utca 19.

OM azonosító:              200641

weboldala:                    www.lustigezwerge.hu

képviselője:                   Drevenáné Schokátz Ágnes intézményvezető

 1. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait.

Kezelt adatok

A kezelt személyes adatok felsorolását, az adatkezelés célját, jogalapját és időtartamát részletesen az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. sz. Melléklete tartalmazza, melyet elolvashat elektronikusan az óvoda honlapján (www.lustigezwerge.hu) vagy kinyomtatva az ügyfélfogadásra kijelölt irodákban és a faliújságon.

Adatfeldolgozók

A folyamatban a következő adatfeldolgozók vesznek részt:

Hungast Vital Kft. – étkeztetés

1078 Budapest, István u. 2.

+36 30 228 3956

5011@hungast.hu

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

2083 Solymár, Templom tér 8/b

+36 30 474 3802

ezustkor@solymar.hu

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézmény

2085, Pilisvörösvár, Rákóczi utca 8.

+36 30 4323729, +36 30 4323789

pmpsz.pilisvorosvar@gmail.com

NLG-System Bt – tárhely szolgáltató

2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

+36 27 502 450

info@nlgsys.net

Adatvédelmi tisztviselő

A rendeletnek megfelelően az intézmény adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

neve:                      Wancsakovszky Norbert

székhelye:              4031 Debrecen, Derék u. 85.

e-mail címe:            norbert@wancsakovszky.hu

telefonszáma:         +36 70 4339432

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi előírás, hozzájárulás, illetve jogos érdek. A jogos érdekből kezelt adatokat abból a célból kezeli az intézmény, hogy a gyermeket csak az arra jogosult személy vehesse át. A jogos érdekből kezelt adatokra adatvédelmi hatástanulmányt szükséges készíteni, hogy az állampolgárok személyiségi jogai semmiképpen se sérülhessenek az adatkezelések következményeként. A hozzájáruláson alapuló adatkezelések körébe a gyermek hangja és képmása tartozik, melyeket a rendezvényeken rögzít az intézmény a szülők számára. Az esetleges vallási hovatartozás szintén hozzájáruláson alapul, amennyiben a szülők speciális étrendet kívánnak rendelni gyermeküknek.

Személyes adatok címzettjei

Az adatokat – a jogszabályokban előírt, hatósági és statisztikai adatszolgáltatás kivételével az intézmény harmadik félnek nem adja át.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályok által előírt adatkezelések iratmegőrzési idejét jogszabály (78/2012. (XII. 28.) BM rendelet) írja elő. A jogos érdekből és a hozzájáruláson alapuló kezelt adatok az utolsó felhasználást követő egy évig kerülnek tárolásra.

A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok az intézmény elektronikus rendszereiben, valamint papíralapon vannak tárolva.

Az elektronikus adatokhoz csak a jogosultsággal rendelkező munkatársak férnek hozzá, a papíralapú iratok zárt irodákban, illetve a zárt irattárakban kerülnek elhelyezésre.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

 • Előre egyeztetett időpontban személyesen felveszi a kapcsolatot az intézmény adatvédelmi tisztviselőjével (Wancsakovszky Norberttel) a következő címek egyikén: 4031 Debrecen, Derék u. 85. vagy 2083 Solymár, Mátyás király utca 19.
 • E-mailt küld az intézmény adatvédelmi tisztviselője részére a norbert@wancsakovszky.hu vagy a postmaster@lustigezwerge.t-online.hu e-mail címre;
 • Telefonon felveszi a kapcsolatot az intézmény adatvédelmi tisztviselőjével a +36 70 433 9432 telefonszámon (csak hívás);

Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet az intézménytől arra vonatkozóan, hogy az kezeli-e a személyes adatait. Ha az intézmény kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

 • az adatkezelés célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a kezelt személyes adatok;
 • címzettek vagy jövőbeli címzettjei;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az időtartam meghatározásának szempontjai;

Az intézmény által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy további személyek adatai nem szerepelhetnek a kiadott másolaton.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az intézménytől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

Az intézmény az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. A személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés…

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az intézményre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az intézményre ruházott köznevelési jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést),
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben az intézmény indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha…

 • az intézménynek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • az intézmény jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Korlátozásához való jog

Ön kérheti az intézményt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az intézmény a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha…

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes,
 • Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az intézménynek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Az intézmény az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

Panaszkezelés

Amennyiben jogsértést észlelt az intézménynél a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon:

Wancsakovszky Norbert adatvédelmi tisztviselő

E-mail cím:        norbert@wancsakovszky.hu

Telefon:             +36 70 4339432 (csak hívás)

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz is az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:           1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                      +36 (1) 391-1400

Fax:                             +36 (1) 391-1410

E-mail cím:                 ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Márciusi programok

Márciusi programok:                                                                 

február 27. (kedd)  Házhoz megy a Vadaspark – Nagycsoport

március 9.  (péntek)  Gyermekvasút – Nagycsoport

március 13. (kedd)- Március 15. Ünnepség

március 14. (szerda) – Utazó Planetárium

március 20. (kedd) – Nyuszi csoport fogadóóra

március 21. (szerda) – Maci csoport fogadóóra

március 22. (csütörtök) – Süni csoport fogadóóra

március 22. (csütörtök) – Fényképezés Maci csoport

március 23. (péntek) – Fényképezés Nyuszi csoport

március 26. (hétfő) –  Fényképezés Süni csoport

március 27. (kedd)- Színház a Művelődési házban – /Mi van a ládikában?/- egész óvoda

március 28. (szerda) – Nyuszi-fészek keresés

március 29. (csütörtök)- Nevelés nélküli munkanap

Szüreti felvoulás

Szüreti felvonulás

 

Községünkben idén október 14-én tartották a szüreti felvonulást, melyen óvodánk is részt vett. Ez az első nagy ünnep a tanévben, melyen minden gyermek a szüleivel vesz részt.

Szombaton délelőtt 9 órától nagy izgalommal szépen feldíszítettünk a 3 traktort az óvodai dolgozók, a szülők, és a gyermekek segítségével, hogy délután a felvonuláson azon utazhassunk. Mindenki nagyon szorgalmas volt, így elég hamar felkerültek a traktorokra azok az őszi termések, gyümölcsök, virágok, amiket a szülők hoztak, és amit a csoportok gyűjtöttek a hét folyamán a séták alkalmával.

A traktorok sofőrjei: Taller Bálint nagypapája, Szarka Zsombor apukája, és Dalos Dominik apukája volt.

Délután 3 órakor volt a találkozó a Templom téren. A sorban érkeztek meg a kockásinges gyerekek szüleikkel, testvéreikkel és a kezükben kis kosárkákkal, melyben őszi gyümölcsök, keksz és egy kis innivaló volt. A gyerekek szüleik és óvónőik segítségével felültek a traktorokra, majd kiosztottuk a manósapkákat és izgatottan vártuk, hogy elinduljon a menet. A felvonulás jó hangulatban telt, az idő nagyon jó volt, sütött a nap. A traktoron a gyerekek megosztották egymással a kosarukban hozott finomságokat, és jókat beszélgettek.

Óvodánk gyermekeivel részesei lehettünk a falu egyik ünnepének, ahol megélhettük a hagyományok ápolása iránti szeretetet, tiszteletet és annak fontosságát.

Marika néni látogatása

Szüreti hagyományok Marika néni látogatása

 

Október 2-án, hétfőn ellátogatott hozzánk Marika néni, hogy a régi szüreti szokásokról, hagyományokról meséljen a gyerekeknek. Elmondta, hogyan választották ki a bírót és bírónét, hogy hogyan állt fel a szüreti menet és hogy hogyan ünnepeltek a bálban.

Marika néni megkérte a fiúkat, hogy válasszanak maguknak egy lány párt és kérjek fel táncolni, amíg ő szájharmonikázik. A gyerekek nagyon élvezték, vidáman táncoltak együtt.

Tanított nekünk új éneket, mi is énekeltük vele, aztán szájharmonikán játszotta és csak mi énekeltünk, izgalmas volt. Marika néni elmondta, hogy ehhez kapcsolódik egy játék is, amit ha van kedvünk, akkor el is játszhatunk.

Marika néni a játék után elbúcsúzott tőlünk. A foglalkozása nagyon jó hangulatban telt, új dalokat tanulhattunk és érdekes történetet hallhattunk tőle.

Advent, Mikulás, Karácsony

ADVENT, MIKULÁS, KARÁCSONY

Idén 2017. december 4-én kezdődött el az adventi időszak. Minden csoportban elkészítettük az adventi koszorút, amit aztán naponta több alkalommal is énekszó kíséretében gyújtottunk meg. A gyerekeket (és a felnőtteket is) ezen kívül minden nap várta valamilyen apró ajándék, finomság a kiakasztott kis csizmákban, amit minden nap nagy örömmel fedeztünk fel és amit a nap végén haza is vihettek a gyerekek.
A Karácsony-várás időszakában készültünk fel a Mikulás látogatására is óvodánkba.Versekkel, dalokkal készültünk erre a napra, kis mikulásokat, csizmákat barkácsoltunk és persze mindenki nagyon-nagyon jól viselkedett, hogy a Mikulás mindenképpen eljöjjön hozzánk. December 6-án aztán eljött a várva-várt nap. A Mikulás mindhárom csoportba ellátogatott, meghallgatta a sok szép dalt és verset magyarul és német nyelven egyaránt, majd kiosztotta a gyerekeknek a kis csomagokat, ami sok-sok finomságot rejtett. Búcsúzáskor megkértük a Mikulást, hogy jövőre is látogasson el hozzánk, amit ő meg is ígért nekünk.
Ebben az évben óvodánk december 8-án vállalta az immár hagyományos adventi ablak díszítést, amit aztán a teljes adventi – karácsonyi időszakban megcsodálhatták az utcán járó-kelő gyermekek, felnőttek egyaránt.
Az utolsó két hét igencsak bővelkedett programokban, amelyek nagymértékben hozzásegítettek minket ahhoz, hogy örömmel, felkészülve várjuk a közelgő ünnepeket. Milbich Marika néni sok-sok szép dallal érkezett hozzánk december 4-én; mesélt a régi solymári adventi és karácsonyi szokásokról, hagyományokról.
December 15-én pedig az 1. osztályosok látogattak el hozzánk Marika nénivel. A tornateremben mutatták be kis karácsonyi műsorukat, amit a gyerekek nagy örömmel fogadtak, hiszen felfedeztek a szereplők között régi ovistársakat, barátokat, testvéreket is. A műsor után a „régi” ovisok örömmel jöttek be a csoportszobákba rövid nosztalgiázásra, játékra.
Idén december 14-én, csütörtökön tartottuk a karácsonyi ünnepségünket az óvodában. A gyerekeket már reggel minden csoportban várta a feldíszített karácsonyfa, amit az „angyalkák” még előző délután készítettek el számukra. A délelőtt folyamán meghallgathatták a gyerekek a solymári Hagyományőrző Asszonykórus karácsonyi műsorát, melynek keretében több –a gyerekek számára is ismert – dal csendült fel; ilyen módon ők is részt vettek az előadásban, sőt néhányan még különböző hangszerekkel (harangok, csengők) is gazdagították az amúgy is hangulatos előadást. Mialatt a gyerekek gyönyörködtek a szép zenében, az „angyalkák” elhozták nekik a sok-sok karácsonyi meglepetést, amit a műsor után a gyerekek a csoportszobákba visszatérve fedeztek fel. A gyerekek percekig csak ámulattal csodálták a sok-sok társasjátékot, babákat, autókat, építőkockákat, kirakókat, amit a Jézuska számukra hozott. Izgatottan bontogatták a dobozokat, fedezték fel a jobbnál jobb játékokat, amikkel rögtön vidám játékba is kezdtek. Közben lakmározhattak az előkészített finomságokból is, amiket a szülők készítettek erre a szép ünnepre.
December 15-én, pénteken, a délutáni pihenő után megérkeztek az anyukák, apukák, testvérek is és rövid hangulatos éneklés, tánc után megkezdődött a karácsonyi barkácsdélután, melynek keretében idén mindhárom csoportban egyforma karácsonyi díszt készítettek a gyerekek, szüleikkel együtt. Miután minden gyermek elkészítette a maga kis díszét, az elkészült műveket haza is vihették, ezzel zárult le ez a szép, hangulatos ünnepnap.
Az utolsó hét első napján a nagycsoportosok a Diótörő c. előadást tekinthették meg a nagykovácsi Amerikai Iskolában. Különösen nagy élményt nyújtott a gyerekeknek a sok szép jelmezbe öltözött szereplő, a csodálatos zene és a gyönyörű balett tánc, amit az iskola tanulói adtak elő. Ez az előadás is maradandó élménnyel gazdagította a gyerekeket és hozzájárult ahhoz, hogy a karácsonyi öröm beköltözzön mindannyiunk szívébe-lelkébe.

Könyvtár látogatás

Könyvtár látogatás

 

Óvodánk nagycsoportosai minden évben többször ellátogatnak a könyvtárba, ahol Kati néni, a könyvtáros nagy szeretettel vár bennünket. Idén először november 15-én tudtunk időpontot egyeztetni. A háziállatok témakörhöz kapcsolódóan Kati néni állatos képeskönyvből mesélt nekünk. A gyerekek fegyelmezetten figyeltek. Az asztalokon elő voltak készítve könyvek, melyeket megnézegethettünk és ki is kölcsönözhettünk.

Célunk, hogy ez által megszerettessük a gyerekekkel a könyveket, olvasóvá neveljük őket.