Adatvédelmi tájékoztató – Rendezvények adatkezelése

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

Az adatkezelők

A személyes adatokat közös adatkezelés keretében kezelik az adatkezelők. A közös adatkezelők adatai:

Név: Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda
Cím: 2083 Solymár, Mátyás király utca 19. Adószám: 16935901-1-13
Képviseli: Drevenáné Schokátz Ágnes
Email: postmaster@lustigezwerge.t-online.hu
Telefon: 06 26 360 184

Név: Solymári Polgármesteri Hivatal
Cím: 2083 Solymár, József Attila utca 1. Adószám: 15390125-1-13
Képviseli: Dr. Beregszászi Márk
Email: info@solymar.hu
Telefon: 06 26 560 600

Név: Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
Cím: 2083 Solymár, Templom tér 25.
Adószám: 15564188-1-1
Képviseli: Varga Zsolt
Email: info@apaczai.com
Telefon: 06 26 360 100

Név: Solymári Óvoda-Bölcsőde
Cím: 2083 Solymár, Váci Mihály utca 26. Adószám: 15565622-2-13
Képviseli: Marlokné Strack Regina
Email: solymariovi@solymariovi.t-online.hu
Telefon: 06 26 560 227

Név: Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8/B. Adószám: 16796067-1-13
Képviseli: Szelicsánné Szajáni Piroska
Email: ezustkor@solymar.hu
Telefon: 06 26 361 930

A közös adatkezelők felelősségi viszonya:

Az adatkezelés 100%-os felelőse a Solymári Polgármesteri Hivatal.

Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy az esetleges jogsértésekből fakadó kártérítési kötelezettségüket áthárítsák arra az adatkezelést végző személyre, aki az adatot jogellenesen kezelte. Amennyiben egy adatkezelő jogellenes utasítást ad az adatot kezelő személy részére, utóbbi feladata, hogy erre a tényre adatkezelőt figyelmeztesse. Ha az adatkezelő a figyelemfelhívás ellenére is fenntartja a jogellenes utasítást, úgy az adatot kezelő személy később nem vonható felelősségre.

Kezelt adatok

Az Ön képmását, illetve egyéb, a felvételeken látható adatait a Solymári Polgármesteri Hivatalra mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében kezelik az adatkezelők. A rendezvényeken fénykép- és videofelvétel készül, amin Ön esetleg felismerhető lesz.

Adatfeldolgozók

A folyamatban adatfeldolgozók nem vesznek részt.

Adatvédelmi tisztviselő

A jogszabályoknak megfelelően az adatkezelők adatvédelmi tisztviselőt neveztek ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Név: Wancsakovszky Norbert
E-mail cím: dpo@solymar.hu
Telefon: 06 26 560 600

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) e) szerinti adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása.

Személyes adatok címzettjei

Az adatokat kizárólag az adatkezelők kijelölt munkatársai ismerhetik meg. Egyes felvételeket az adatkezelők elektronikus felületeken közzétehetnek.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályok által előírt adatkezelések megőrzési idejét jogszabály (78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról) írja elő. A közzétett adatok nem kerülnek selejtezésre.

A kezelt adatok tárolásának helye

Az elektronikus adatokhoz csak a jogosultsággal rendelkező munkatársak férnek hozzá. A közzétett felvételek tárolását az elektronikus felület üzemeltetője végzi.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

 • E-mailt küld az adatvédelmi tisztviselő részére a dpo@solymar.hu e-mail címre;
 • Telefonon felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel a 06 26 560 600 telefonszámon;

Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet az adatkezelőktől arra vonatkozóan, hogy kezelik-e személyes adatait. Ha az adatkezelők kezelik személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

 • az adatkezelés célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a kezelt személyes adatok;
 • címzettek vagy jövőbeli címzettjei;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az időtartam meghatározásának szempontjai;Az adatkezelők által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátják oly módon, hogy további személyek adatai nem szerepelhetnek a kiadott másolaton.

  Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult az adatkezelőktől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék az Ön pontatlan-, illetve egészítsék ki az Ön hiányos személyes adatait, azonban ez nem terjed ki a kamerafelvételek módosítására. Jelen esetben a helyesbítéshez való jog csak arra terjed ki, hogy az adatkezelők a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítsék, amennyiben azok pontatlan vagy hiányos adatot tartalmaznak.

  Törléshez való jog

  Adatkezelők az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törlik személyes adatait. Adatkezelők a személyes adatokat nem törlik, ha az adatkezelés…

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, adatkezelőkre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést),
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.Egyéb esetekben adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül törlik az Ön személyes adatait, ha…
 • adatkezelőknek nincs szükségük a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötték vagy kezelték,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • adatkezelők jogi kötelezettségük teljesítéséhez kötelesek a személyes adatokat törölni.

  Korlátozásához való jog

  Ön kérheti adatkezelőket, hogy korlátozzák az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelők a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetik adatait. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha…

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes,
 • Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az adatkezelőknek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szükségük, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.Adatkezelők az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatják Önt a feloldást megelőzően.

  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében, illetve jogos érdekből történő kezelése ellen, ideértve az említett két okból végzett profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ideértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is. Ezt követően a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha…

  • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.A jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az adatai közvetlen továbbítását.Az adathordozhatósági jog nem alkalmazandó akkor, ha…
  • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében történik;
  • hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

   Visszavonáshoz való jog

   Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon visszavonja, ahogy azt előzőleg megadta az adatkezelő számára. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   Automatizált döntéssel kapcsolatos jog

   Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazható abban az esetben, ha…

  • a döntés meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé;
  • az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • az az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Utóbbi két esetben Ön jogosult arra, hogy emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Panaszkezelés

Amennyiben jogsértést észlelt a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon:

Wancsakovszky Norbert adatvédelmi tisztviselő

E-mail cím: dpo@solymar.hu
Telefon: 06 26 560 600

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz is az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.